nieuwe klant inloggen
Jouw website
  1. zelf bouwen en beheren
  2. in je eigen huisstijl
  3. bespaar tijd en geld – €9,99 per maand
  4. en meer...
probeer nu zelf of bekijk de mogelijkheden

Probeer Hoppakay 30 dagen gratis

Wij zijn trots op ons unieke gebruiksgemak en dat laten we je graag ervaren. Met onderstaande gegevens kunnen we een account aanmaken die direct voor 30 dagen werkt.

Met dit e-mail adres kun je je later opnieuw aanmelden. Wij gebruiken het niet om spam te versturen!
Kies zelf een wachtwoord dat je wilt gebruiken.
.hoppakay.com
Dit is een tijdelijk naam waar je je website op kunt bezoeken, voordat je een eigen domeinnaam hebt gekoppeld. Dit kun je doen nadat je het account hebt aangemaakt.
algemene voorwaarden (afdrukbare versie)

Algemene voorwaarden van:
Hoppakay
Romulus 41
3962 KA Wijk bij Duurstede
the Netherlands

Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 70486018 (AS 116-09)

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop alsmede alle overeenkomsten van opdracht, waaronder alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden c.q. tot het leveren van diensten van Hoppakay, gevestigd te Delft, hierna te noemen "de gebruiker".

2. De koper c.q. de opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als "de wederpartij". Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als "de consument".

3. Bepalingen die afwijken van deze voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. Onder "schriftelijk" wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

5. Onder "zaken" wordt in het kader van deze algemene voorwaarden in ieder geval verstaan: de door de gebruiker te leveren hard- en software (al dan niet in de vorm van een standaardpakket) met bijbehorende materialen.

6. De door de gebruiker te vervaardigen c.q. door de wederpartij verstrekte adviezen, berekeningen, tekeningen, rapporten, ontwerpen e.d. zullen in het navolgende worden aangeduid als "de bescheiden". Onder "de bescheiden" worden in deze algemene voorwaarden met name schriftelijke bescheiden verstaan. Hieronder worden tevens verstaan de op andere media vastgelegde werken, zoals op computerschijven, op cd-roms, diskettes of welke andere gegevensdragers ook. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

7. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

8. Indien de gebruiker op enig moment nalaat nakoming te verlangen van hetgeen partijen zijn overeengekomen, laat dit onverlet het recht van de gebruiker op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen.

9. De wederpartij kan zich niet beroepen op het feit dat de algemene voorwaarden niet ter hand gesteld zijn indien de gebruiker dezelfde algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand gesteld heeft en hiernaar heeft verwezen.

Artikel 2: Overeenkomsten, opdrachten

1. Mondelinge afspraken binden de gebruiker eerst nadat deze schriftelijk door de gebruiker zijn bevestigd dan wel zodra de gebruiker met instemming van de wederpartij een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.

2. Opdrachten van de wederpartij dienen vergezeld te gaan van een duidelijke, schriftelijke omschrijving van de aard van de opdracht.

3. Wijzigingen in een eenmaal schriftelijk verstrekte opdracht, dienen eveneens schriftelijk te geschieden en vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de wijzigingen. Wijzigingen zijn voor de gebruiker pas bindend, indien deze schriftelijk door hem zijn bevestigd.

4. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door de gebruiker bindend.

5. De omvang van de verplichtingen van de gebruiker wordt uitsluitend bepaald door hetgeen schriftelijk is bevestigd door de gebruiker, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

6. Wanneer de gebruiker op verzoek of met voorafgaande instemming van de wederpartij werkzaamheden of andere prestaties verricht, die buiten de inhoud of omvang van de reeds overeengekomen werkzaamheden vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de wederpartij aan de gebruiker worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van de gebruiker. De gebruiker is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

7. De wederpartij aanvaardt dat door de werkzaamheden of de prestaties als bedoeld in het vorige lid van dit artikel, het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden en de wederzijdse verantwoordelijkheden van partijen kunnen worden beïnvloed.

8. De gebruiker noch de wederpartij zijn gerechtigd hun rechten en/of verplichtingen, voortvloeiende uit één of meerdere gesloten overeenkomsten, aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen dan wel indien in deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk anders wordt bepaald.

Artikel 3: Aanbiedingen, offertes

1. Alle aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten etc. van de gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. Een samengestelde prijsopgave verplicht de gebruiker niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken c.q. bescheiden c.q. diensten c.q. tot het verrichten van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen werkzaamheden tegen een overeenkomstig deel van de prijs.

3. Prijzen c.q. tarieven in offertes zijn gebaseerd op bij opdracht of bestelling door de wederpartij verstrekte gegevens. Mochten deze gegevens naderhand gewijzigd worden, dan kan dit gevolgen hebben voor de prijzen c.q. tarieven.

4. Aanbiedingen, offertes, prijzen c.q. tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen c.q. nieuwe opdrachten.

5. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod, dan is de gebruiker hieraan niet gebonden. Er is dan geen overeenkomst tot stand gekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

6. Getoonde en/of verstrekte modellen en voorbeelden van de bescheiden, alsmede opgaven van functionaliteiten, capaciteiten, afmetingen alsmede afbeeldingen en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van de gebruiker zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

7. De in het vorige lid genoemde modellen en voorbeelden blijven te allen tijde eigendom van de gebruiker en dienen op eerste verzoek van de gebruiker te worden teruggezonden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

8. De gebruiker aanvaardt bij het uitbrengen van een offerte geen verantwoordelijkheid voor de door of namens de wederpartij en/of derden uitgewerkte bescheiden, noch voor de eventueel hierbij gegeven specificaties van materialen, onderdelen e.d..

9. De gebruiker heeft het recht de kosten die verbonden zijn aan de aanbieding c.q. offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits de gebruiker de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

Artikel 4: Prijzen, uurtarieven

1. Het bedrag dat bij de wederpartij in rekening wordt gebracht is, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, berekend op basis van het aantal bestede uren en onder toepassing van de gebruikelijke tarieven van de gebruiker.

2. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van algemeen erkende feestdagen) en voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.

3. De door de gebruiker gehanteerde prijzen c.q. tarieven alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer bestaan uit transportkosten, verzendkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld.

4. Ingeval van onenigheid over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van de gebruiker bindend. Een en ander behoudens tegenbewijs van de zijde van de wederpartij.

5. a. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen e.d., is de gebruiker gerechtigd de verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijs- c.q. tarieflijst door de gebruiker in werking treden dan is de gebruiker gerechtigd de daarin vermelde prijzen c.q. tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.

b. Voor de met de consument gesloten overeenkomst geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen binnen een kortere periode dan 3 maanden is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5: Inschakeling derden

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de gebruiker het recht bepaalde leveringen c.q. werkzaamheden door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van de gebruiker.

Artikel 6: Verplichtingen van de wederpartij

1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:

a. de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens c.q. inlichtingen telkens in de door de gebruiker gewenste vorm en op de door de gebruiker gewenste tijdstippen aan de gebruiker ter beschikking worden gesteld;

b. indien de werkzaamheden dienen plaats te vinden op locatie van de wederpartij, de gebruiker op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang krijgt tot de locatie waar de werkzaamheden dienen te worden verricht;

c. de door de wederpartij aan de gebruiker verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden, software e.d. voldoen aan de hiervoor overeengekomen specificaties en vrij zijn van virussen en/of defecten;

d. de door de gebruiker geleverde zaken op de juiste manier gebruikt c.q. toegepast worden alsmede adequaat beveiligd worden;

e. de gebruiker voor de uitvoering van de werkzaamheden kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor de eventueel voor de werkzaamheden benodigde energie, zoals bijvoorbeeld elektriciteit, gas, water e.d.. De energiekosten zijn voor rekening van de wederpartij. Verloren arbeidsuren als gevolg van tijdelijke c.q. langdurige uitval van de benodigde energie zijn voor rekening van de wederpartij;

f. op de locatie waar de gebruiker en/of de door de gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden dienen te verrichten de door de gebruiker en/of voornoemde derden in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn verbonden.

2. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De wederpartij vrijwaart de gebruiker voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.

3. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is de gebruiker gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan deze verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden dan wel de overige hieruit voortvloeiende gevolgen zijn voor rekening en risico van de wederpartij.

Artikel 7: Vertrouwelijke informatie

1. De gebruiker verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie die hij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van de wederpartij heeft verkregen en waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat die informatie vertrouwelijk behandeld moe(s)t worden. Een en ander, tenzij de gebruiker ingevolge wet- en/of regelgeving dan wel een rechterlijke uitspraak gehouden is voornoemde informatie aan enige derde te verstrekken en de gebruiker zich niet kan beroepen op een wettelijk of een door de rechter toegestaan verschoningsrecht.

2. De gebruiker zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de wederpartij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.

3. De gebruiker staat er voor in dat zijn personeel en andere personen die onder zijn supervisie op enigerlei wijze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, zich aan de geheimhoudingsplicht als bedoeld in dit artikel zullen houden.

4. De gebruiker verplicht zich alle ter beschikking gekregen software, informatiedragers en informatie binnen 5 werkdagen nadat de wederpartij daarom heeft verzocht, aan de wederpartij terug te geven.

5. Het is de gebruiker toegestaan te publiceren over de door hem verrichte diensten en werkzaamheden alsmede om methodes, (deel)analyses e.d. te hergebruiken, mits de privacy van de wederpartij hierbij gewaarborgd blijft.

Artikel 8: Levering, (op)leveringstermijnen

1. Opgegeven termijnen waarbinnen de zaken, bescheiden of diensten moeten zijn geleverd c.q. de werkzaamheden moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de gebruiker zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet tijdig nakomt, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

2. Bij levering c.q. de uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten wordt elke levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door de gebruiker per transactie worden gefactureerd.

3. Het risico betreffende de geleverde zaken c.q. bescheiden gaat over op de wederpartij op het moment van levering. Onder levering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken het pand, het magazijn of de winkel van de gebruiker verlaten of voor afhalen ter beschikking staan van de wederpartij c.q. het moment waarop de te leveren bescheiden feitelijk ter beschikking staan van de wederpartij.

4. In afwijking van lid 3 van dit artikel wordt bij consumenten in het kader van deze algemene voorwaarden onder levering verstaan: het moment waarop de zaken feitelijk ter beschikking staan van de consument.

5. Verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt op een door de gebruiker te bepalen wijze, maar voor rekening en risico van de wederpartij. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

6. In afwijking van lid 5 van dit artikel geldt voor consumenten dat verzending c.q. transport van de bestelde zaken voor risico van de gebruiker is, maar voor rekening van de consument.

7. Het risico van de zaken die zich vanwege te verrichten werkzaamheden onder het beheer van de gebruiker bevinden, blijft bij de wederpartij berusten. De wederpartij is verplicht de zaken adequaat verzekerd te hebben en te houden gedurende de tijd dat de zaken zich in het beheer van de gebruiker bevinden.

8. Indien het niet mogelijk blijkt de werkzaamheden te verrichten dan wel de zaken, bescheiden of diensten aan de wederpartij te leveren wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt de gebruiker zich het recht voor de zaken c.q. bescheiden en/of materialen die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Na opslag geldt een termijn van 1 maand waarbinnen de wederpartij de gebruiker in staat moet stellen de werkzaamheden alsnog te verrichten c.q. de zaken, bescheiden of diensten alsnog te leveren. Een en ander, tenzij de gebruiker uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld.

9. Indien de wederpartij ook na verloop van de in lid 8 van dit artikel bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij in verzuim en heeft de gebruiker het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomt en zonder tot vergoeding van schade, kosten en rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De gebruiker is alsdan gerechtigd de zaken en/of materialen aan derden te verkopen alsmede de reeds vervaardigde bescheiden te vernietigen.

10. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten te voldoen onverlet.

11. De gebruiker is bevoegd om - ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij - vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan c.q. met de te verrichten werkzaamheden te starten.

Artikel 9: Voortgang, uitvoering overeenkomst

1. De gebruiker kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van de werkzaamheden c.q. de levering van de zaken, bescheiden of diensten te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven (op)leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.

2. Wanneer de werkzaamheden dan wel de leveringen door oorzaken buiten de schuld van de gebruiker niet normaal of niet zonder onderbreking kunnen geschieden, is de gebruiker gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

3. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd is de gebruiker gerechtigd de uitvoering van de onderdelen die tot de volgende fase behoren op te schorten, totdat de wederpartij de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. Indien dit kosten met zich meebrengt, zijn deze kosten voor rekening van de wederpartij.

4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van aan de gebruiker niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, zal de gebruiker met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst zodanig, dat de uitvoering van de overeenkomst wel mogelijk zal zijn. De gebruiker zal de wederpartij daarbij informeren over de eventuele gevolgen voor de overeengekomen prijzen c.q. tarieven en/of de overeengekomen (op)levertermijnen. Een en ander behoudens wanneer uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. De gebruiker heeft alsdan in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door de gebruiker verrichte werkzaamheden c.q. leveringen.

5. Alle onkosten welke door de gebruiker worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

6. Indien de gebruiker de wederpartij met betrekking tot de te vervaardigen bescheiden eerst een conceptversie doet toekomen, zal de wederpartij deze conceptversie controleren en zijn op- en/of aanmerkingen zo spoedig mogelijk aan de gebruiker kenbaar maken. Indien nodig wordt het concept door de gebruiker aangepast. Op uitdrukkelijk verzoek van de wederpartij zal nogmaals een conceptversie worden aangeleverd. Bij overhandiging of toezending van de definitieve versie van de vervaardigde bescheiden heeft de gebruiker het recht de wederpartij te verzoeken een exemplaar per pagina voor akkoord te paraferen dan wel een verklaring met betrekking tot de aflevering van de afgestemde definitieve versie voor akkoord te ondertekenen. Indien de gebruiker de wederpartij schriftelijk heeft verzocht een akkoordverklaring te tekenen, dan is het gebruik van de vervaardigde bescheiden eerst toegestaan, nadat het schriftelijke akkoord door de gebruiker retour is ontvangen.

7. Ingeval de gebruiker in reeds door de wederpartij goedgekeurde bescheiden nog wijzigingen dient aan te brengen, kan dit worden gezien als meerwerk en is de gebruiker gerechtigd de hieruit voortvloeiende meerkosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 10: Reclames en klachten

1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Eventuele zichtbare beschadigingen, fouten, onvolkomenheden, gebreken en/of afwijkingen in aantallen, dienen te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. de begeleidingsbon en onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van de zaken, aan de gebruiker te worden gemeld.

2. Overige reclames - waaronder klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden alsmede reclames ten aanzien van de geleverde bescheiden c.q. diensten - dienen per aangetekend schrijven direct na ontdekking aan de gebruiker te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. De reclames c.q. klachten dienen in ieder geval binnen 1 jaar na (op)levering aan de gebruiker te worden gemeld.

3. Indien bovengemelde reclames c.q. klachten niet binnen de daar bedoelde termijnen aan de gebruiker kenbaar zijn gemaakt, worden de zaken c.q. bescheiden geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de werkzaamheden conform de overeenkomst te zijn verricht c.q. de diensten conform de overeenkomst te zijn verleend.

4. Reclames c.q. klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

5. De gebruiker dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt dan wel indien het noodzakelijk blijkt dat de gebruiker ter plekke in de gelegenheid wordt gesteld de klacht te onderzoeken, zijn de kosten hiervan slechts voor rekening en risico van de gebruiker indien laatstgenoemde daarmee vooraf zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming heeft betuigd.

6. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door de gebruiker te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage.

7. Ingeval van afkeuring van de geleverde zaken c.q. bescheiden en/of het resultaat van de verrichte werkzaamheden c.q. geleverde diensten zal de gebruiker in de gelegenheid worden gesteld de afgekeurde zaken c.q. bescheiden en/of het resultaat van de verrichte werkzaamheden c.q. geleverde diensten te herstellen of opnieuw te leveren dan wel de werkzaamheden alsnog conform de overeenkomst uit te voeren.

8. Door de wederpartij doorverkochte zaken worden geacht te zijn goedgekeurd, zonder dat de wederpartij nog enig reclamerecht toekomt.

9. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt of beschadigd c.q. de bescheiden na levering geheel of gedeeltelijk zijn gewijzigd of bewerkt, vervalt elk recht op reclame.

10. Ingeval van terechte reclames c.q. klachten zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 11.

Artikel 11: Aansprakelijkheid en garantie

1. De gebruiker kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van de gebruiker, zijn personeel dan wel door hem ingeschakelde derden, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.

2. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de gebruiker, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.

3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker, uit welke hoofde ook, beperkt tot het factuurbedrag van de geleverde zaken, bescheiden of diensten c.q. de uitgevoerde werkzaamheden.

4. In afwijking van hetgeen in lid 3 van dit artikel is bepaald, wordt bij een overeenkomst c.q. opdracht met een langere looptijd dan 6 maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot de over de laatste 6 maanden verschuldigde vergoeding.

5. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van de gebruiker in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, voor zover de gebruiker hiervoor verzekerd is.

6. Indien zich in de bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruikte materialen, onderdelen e.d. of in de geleverde zaken c.q. bescheiden zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de gebruiker zich die materialen, onderdelen e.d. c.q. zaken c.q. bescheiden, naar zijn keuze, kosteloos te herstellen dan wel te vervangen.

7. De gebruiker staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan echter nimmer worden gegarandeerd.

8. Zo door de gebruiker geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. De gebruiker zal de wederpartij hierover informeren.

9. De wederpartij verliest diens rechten jegens de gebruiker, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de gebruiker tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:

a. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies, adviezen, handleidingen of gebruiksaanwijzingen van de gebruiker strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken c.q. het resultaat van de werkzaamheden en/of dienstverlening door de wederpartij;

b. voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan de gebruiker zijn verschaft en/of voorgeschreven;

c. voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de wederpartij aan de gebruiker;

d. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij zelf of een derde in opdracht van de wederpartij bewerkingen c.q. werkzaamheden aan het geleverde heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker.

Artikel 12: Betaling

1. Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:

a. zal de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden berekend;

b. zal de wederpartij, na daartoe door de gebruiker te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00;

c. heeft de gebruiker het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. De gebruiker zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.

3. Ter keuze van de gebruiker kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.

4. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de gebruiker bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien de gebruiker het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6. a. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op de gebruiker heeft, dan ziet de wederpartij af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

b. Het bepaalde onder sub a. van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met de consument.

Artikel 13: Overmacht

1. Ingeval er sprake is van overmacht is de gebruiker gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

2. Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de gebruiker, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of een andere gewichtige reden aan de zijde van de gebruiker.

3. Indien er sprake is van overmacht als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment na te komen.

4. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werknemers of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, natuurverschijnselen, door weersomstandigheden, wegblokkades e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen, internetstoringen of stroomstoringen, ongeval of andere voorvallen.

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud

1. De gebruiker behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.

2. Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de wederpartij slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.

3. Ingeval de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van de gebruiker vergoeding van schade, gederfde winst en rente te vorderen.

4. De wederpartij is verplicht de gebruiker terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

5. De wederpartij is tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan, verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van de gebruiker te bewaren.

6. De wederpartij dient de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de periode dat het eigendomsvoorbehoud erop rust. De wederpartij dient de polis van deze verzekering op eerste verzoek van de gebruiker ter inzage te geven.

Artikel 15: Pand

1. Tot het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd om:

a. de zaken aan derden in onderpand te geven;

b. een bezitloos pandrecht op de zaken te vestigen;

c. de zaken voor opslag in de feitelijke macht van één of meerdere financiers te brengen.

2. Handelt de wederpartij in strijd met het vorige lid, dan zal dat worden aangemerkt als een toerekenbare tekortkoming aan diens zijde. De gebruiker kan dan, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschorten dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

Artikel 16: Intellectuele eigendomsrechten

1. De gebruiker garandeert dat de door hem geleverde zaken als zodanig geen inbreuk maken op Nederlandse auteursrechten, octrooirechten, modelrechten of andere rechten van intellectuele eigendom van derden.

2. Indien niettemin door de gebruiker moet worden erkend of door een Nederlandse rechter wordt bepaald dat enige door de gebruiker geleverde zaak wel inbreuk maakt op rechten van derden als in het vorige lid van dit artikel bedoeld, zal de gebruiker - na overleg met de wederpartij - de betrokken zaak vervangen door een zaak die geen inbreuk maakt op het betrokken recht, een licentierecht ter zake verwerven dan wel de betrokken zaak terugnemen tegen terugbetaling van de daarvoor betaalde prijs, verminderd met de normaal te achten afschrijvingen, zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn.

3. De wederpartij verliest evenwel het recht op de hiervoor aangeduide prestaties, indien hij de gebruiker niet zodanig tijdig en volledig over aanspraken van derden als hiervoor in dit artikel bedoeld, heeft ingelicht dat de gebruiker in staat is (geweest) zijn rechten ter zake naar behoren te verdedigen.

4. De gebruiker zal de wederpartij vrijwaren tegen elke actie van derden welke is gebaseerd op de bewaring van de door de gebruiker ontwikkelde software indien en voor zover de ontwikkelde software inbreuk maakt op een in Nederland geldend auteursrecht. De gebruiker zal de bij eindvonnis onherroepelijk vastgestelde kosten en schade betalen mits de wederpartij de gebruiker onmiddellijk schriftelijk informeert en de behandeling van de zaak uitsluitend aan de gebruiker overlaat en hierbij alle medewerking verleent. Indien een actie is aangespannen of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan de gebruiker de software vervangen of zodanig wijzigen als de gebruiker juist acht.

5. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot het standaardpakket berusten en blijven berusten bij de gebruiker dan wel de oorspronkelijke maker. De wederpartij zal aanduidingen van auteursrecht niet verwijderen. De wederpartij zal altijd zorg dragen voor een vermelding van de afkomst van het geleverde, als voorgeschreven door de gebruiker. Ter bescherming van de rechten van de gebruiker zal de wederpartij er zorg voor dragen dat het standaardpakket geheim wordt gehouden en niet aan derden bekend wordt gemaakt. Bij overtreding van het in dit lid bepaalde, verbeurt de wederpartij, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, een terstond en volledig opeisbare boete ad € 10.000,00 voor elke overtreding, alsmede (voor zover van toepassing) € 500,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt en is de koopprijs terstond ten volle opeisbaar, onverminderd de gehoudenheid tot betaling van volledige schadevergoeding te zake.

6. Het is de gebruiker toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van zijn rechten. De wederpartij is op de hoogte van de mogelijkheid dat ter beschikking gestelde software c.q. ander materiaal vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van de gebruiker kan bevatten.

7. Door het verstrekken van de gegevens c.q. inlichtingen aan de gebruiker verklaart de wederpartij dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij de gebruiker in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, die hieruit voor de gebruiker kunnen voortvloeien.

Artikel 17: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en de gebruiker gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij:

a. in staat van faillissement wordt verklaard;

b. (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt;

c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;

e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

Artikel 18: Ontbinding, annulering, opzegging

1. a. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen.

b. Het bepaalde in sub a. van dit lid is niet van toepassing op de overeenkomst met de consument.

2. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.

3. Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.

4. Ingeval de wederpartij de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij aan de gebruiker een door de gebruiker nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De wederpartij is gehouden alle kosten, schade alsmede de gederfde winst aan de gebruiker te vergoeden. De gebruiker is gerechtigd de kosten, schade en gederfde winst te fixeren en - naar zijn keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte werkzaamheden c.q. leveringen - 20 tot 100% van de afgesproken prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.

5. De wederpartij is tegenover de derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart de gebruiker ter zake.

6. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

Artikel 19: Toepasselijk recht/ bevoegde rechter

1. Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.

2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel zullen de goederenrechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud van voor uitvoer bestemde zaken, ingeval het rechtsstelsel van het land c.q. de staat van bestemming van de zaken gunstiger is voor de gebruiker, door dat recht worden beheerst.

3. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat de gebruiker de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de gebruiker is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.

4. Voor geschillen met de consument geldt dat, binnen 1 maand nadat de gebruiker aan hem kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter in de vestigingsplaats van de gebruiker zal worden voorgelegd, de consument kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.

5. Met betrekking tot geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is de gebruiker gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 3 van dit artikel of - naar zijn keuze - de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.

SPECIFIEKE BEPALINGEN

Het bepaalde in de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden is onverkort van toepassing. Bij strijdigheid tussen het bepaalde in de Algemene Bepalingen en het bepaalde in de Specifieke Bepalingen en/of bij uitdrukkelijk afwijken van het bepaalde in de Algemene Bepalingen, prefereert het bepaalde in de Specifieke Bepalingen.

ONTWIKKELEN VAN MAATWERK SOFTWARE

De volgende bepalingen zijn van toepassing indien de gebruiker maatwerk software speciaal voor de wederpartij ontwikkelt. Onder de term "software" wordt verstaan de computerprogramma’s vastgelegd op voor de computer leesbaar materiaal en de daarbij behorende documentatie.

Artikel 20: Ontwikkelen van de software, gebruiksrecht

1. Er zal schriftelijk worden gespecificeerd welke software ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. De gebruiker zal die softwareontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van door de wederpartij te verstrekken gegevens, waarvan de wederpartij voor de juistheid en volledigheid instaat. De wederpartij vrijwaart de gebruiker voor aanspraken van derden ter zake door de wederpartij verstrekte gegevens.

2. Indien uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen dat de softwareontwikkeling in fasen zal plaatsvinden kan de gebruiker de aanvang van de werkzaamheden die tot een volgende fase behoren uitstellen totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen berusten alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot door de gebruiker in opdracht van de wederpartij ontwikkelde maatwerk software bij de wederpartij. De wederpartij kan zonder beperking gebruik maken van de door de gebruiker opgeleverde software c.q. fases, indien en voor zover de facturen voldaan zijn. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 21: Wijzigingen en meerwerk

1. De gebruiker zal de wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien door een tussen partijen nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de afgesproken werkzaamheden het tijdstip van voltooiing der werkzaamheden zal worden beïnvloed.

2. Indien voor de softwareontwikkeling een vaste prijs is afgesproken, zal de gebruiker de wederpartij tevoren inlichten indien de nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de werkzaamheden tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs zal worden overschreden.

3. Ingeval de wederpartij wijzigingen verlangt in een reeds door de wederpartij goedgekeurde fase c.q. in een reeds door de wederpartij goedgekeurd concept dan wel na oplevering en acceptatie als bedoeld in artikel 22 van deze algemene voorwaarden zal dit in ieder geval als meerwerk worden aangemerkt en is de gebruiker gerechtigd de hiervoor benodigde werkzaamheden conform het daarvoor geldende uurtarief alsmede de overige hieruit voortvloeiende kosten bij de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 22: Oplevering en acceptatie

1. De gebruiker zal de te ontwikkelen software conform de daartoe opgestelde specificaties - gebruiksklaar - aan de wederpartij opleveren.

2. Indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, heeft de wederpartij het recht de software gedurende een periode van 14 dagen na gebruiksklare oplevering te testen. Deze acceptatietest bestaat uit het uitvoeren van een door de wederpartij samengestelde verzameling testgevallen, welke tijdig vóór gebruiksklare oplevering aan de gebruiker ter beschikking zullen worden gesteld.

3. Indien bij het uitoefenen van de acceptatietest blijkt dat de software gebreken vertoont en niet aan de schriftelijk vastgelegde specificaties voldoet, zal de wederpartij de gebruiker onmiddellijk bij ontdekking doch uiterlijk bij einde van de testperiode in een schriftelijk en gedetailleerd acceptatieverslag over de gebreken informeren. De gebruiker zal in dat geval de gemelde gebreken binnen een redelijke termijn herstellen.

4. De software wordt geacht te zijn aanvaard na de gebruiksklare oplevering zoals vermeld in lid 1 van dit artikel. Indien een acceptatietest is afgesproken wordt de software geacht te zijn aanvaard na acceptatie van de wederpartij dan wel indien de wederpartij geen schriftelijke melding van eventuele gebreken heeft gedaan binnen de termijn van 14 dagen zoals vermeld in lid 2 van dit artikel. Indien de wederpartijwel een melding van gebreken heeft gedaan, wordt de software geacht te zijn aanvaard na het herstel van de desbetreffende gemelde gebreken.

Artikel 23: Garantie ten aanzien van de software

Gedurende een periode van 3 maanden na acceptatie c.q. oplevering zal de gebruiker naar beste vermogen eventuele gebreken herstellen, indien en voor zover de software niet aan de schriftelijk vastgelegde specificaties voldoet. Een dergelijk herstel zal gratis worden uitgevoerd, tenzij er sprake is van gebruiksfouten van de wederpartij c.q. andere niet aan de gebruiker toe te rekenen oorzaken of indien de gebreken bij het uitvoeren van de acceptatietest redelijkerwijs hadden kunnen worden vastgesteld. Herstel van eventueel verloren gegane gegevens valt nimmer onder deze garantie. De garantie is niet van toepassing als de software door anderen dan de gebruiker is gewijzigd en/of bewerkt.

GEBRUIKSRECHT STANDAARDPAKKET

De volgende bepalingen zijn van toepassing indien de gebruiker de wederpartij het recht tot het gebruik van algemeen beschikbare en niet speciaal voor een wederpartij ontwikkelde software (standaardpakket) verleent, ook indien het standaardpakket ten behoeve van de wederpartij is gewijzigd of uitgebreid. Onder de term "software" wordt in dit kader verstaan de computerprogramma's vastgelegd op voor de computer leesbaar materiaal en de daarbij behorende documentatie, alles met inbegrip van eventueel te verstrekken nieuwe versies.

Artikel 24: Gebruiksrecht

1. De gebruiker verleent de wederpartij slechts het niet-exclusieve recht tot het gebruik van het standaardpakket.

2. Het standaardpakket kan door de wederpartij uitsluitend worden gebruikt op één verwerkingseenheid. Bij eventuele storing kan de software tijdelijk op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt.

3. Het is de wederpartij voor beveiligingsdoeleinden toegestaan maximaal 2 kopieën van het standaardpakket te maken, tenzij de gebruiker afwijkende eisen c.q. voorwaarden stelt. Deze kopieën zullen door de wederpartij niet worden gebruikt, maar alleen worden aangewend ter vervanging van onbruikbaar geworden originele materialen. De kopieën zullen worden voorzien van dezelfde labels en indicaties als het oorspronkelijke materiaal.

4. Het gebruiksrecht is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker niet aan derden overdraagbaar. Het is de wederpartij niet toegestaan het standaardpakket te verkopen, verhuren, vervreemden of in zekerheid over te dragen. De wederpartij zal het standaardpakket niet wijzigen, aan derden in gebruik afstaan of ten behoeve van derden gebruiken. De broncode van de software wordt aan de wederpartij niet ter beschikking gesteld.

Artikel 25: Standaardpakket van toeleverancier

Indien een toeleverancier het recht tot het gebruik van een standaardpakket slechts verleent overeenkomstig de bepalingen van zijn gebruiks- of licentieovereenkomst of indien eventueel onderhoud wordt uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de onderhoudsovereenkomst die geldt tussen de gebruiker en zijn toeleverancier, zijn de bepalingen van die overeenkomsten eveneens van toepassing op de relatie tussen de gebruiker en de wederpartij. De gebruiker zal de wederpartij op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen.

ONDERHOUD

Artikel 26: Onderhoud

1. Indien voor de geleverde zaken tussen partijen een afzonderlijke onderhoudsovereenkomst is gesloten zal de wederpartij overeenkomstig de gebruikelijke procedures van de gebruiker c.q. de in deze overeenkomst vastgelegde procedures de geconstateerde gebreken aan de gebruiker melden. Na ontvangst van de melding zal de gebruiker naar beste vermogen eventuele gebreken herstellen indien het geleverde niet aan de schriftelijke specificaties voldoet.

2. De gebruiker kan de kosten van herstel in rekening brengen ingeval van gebruiksfouten van de wederpartij of van andere niet aan de gebruiker toe te rekenen oorzaken of indien de software door anderen dan de gebruiker is gewijzigd of wordt onderhouden. Herstel van eventueel verloren gegane gegevens valt niet onder het onderhoud.

3. Indien een onderhoudsovereenkomst voor een standaardpakket is gesloten zal de gebruiker alle verbeterde versies van dit standaardpakket die binnen 3 maanden na levering beschikbaar komen aan de wederpartij ter beschikking stellen. Na afloop van deze termijn is de gebruiker niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele gebreken in de oude versie en kan de gebruiker voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies een vergoeding van de wederpartij vragen.

ONTWIKKELEN VAN WEBSITES, WEBSERVICES E.D.

Naast de artikelen 20 tot en met 22, zijn de volgende bepalingen mede van toepassing indien de gebruiker werkzaamheden c.q. diensten in verband met de ontwikkeling van een website, webservice en/of aanverwanten voor de wederpartij verricht c.q. levert.

Artikel 27: Ontwikkelen van de website

1. De gebruiker zal zich inspannen de overeenkomst zorgvuldig uit te voeren, de belangen van de wederpartij naar beste kunnen te behartigen en te streven naar een voor de wederpartij bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal de gebruiker de wederpartij op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2. De gebruiker en de wederpartij zullen beiden een contactpersoon aanwijzen die uitsluitend bevoegd is om beslissingen in het kader van de overeengekomen werkzaamheden c.q. diensten te nemen.

3. De gebruiker is gerechtigd om diens naam op een bescheiden wijze op de website op te nemen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. De wijze waarop deze naamsvermelding zal plaatsvinden wordt in onderling overleg vastgesteld.

4. De wederpartij verkrijgt een volledige, niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van het (grafisch) ontwerp van de website vanaf het moment dat de wederpartij volledig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst met de gebruiker heeft voldaan.

5. De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de aan de website ten grondslag liggende, door of namens de gebruiker, ontwikkelde programmeercode blijven te allen tijde bij de gebruiker berusten. Deze code wordt niet aan de wederpartij verstrekt dan na betaling aan de gebruiker van een, uitdrukkelijk en schriftelijk, tussen partijen overeengekomen vergoeding voor overdracht van de hieraan verbonden intellectuele eigendomsrechten. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

6. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het verwerven van licenties bij derden voor auteursrechtelijk materiaal (waaronder: fonts, software, huisstijlelementen, foto’s, composities e.d.) dat op verzoek van de wederpartij op de website zal worden gebruikt.

7. De gebruiker behoudt de copyrights op de losse elementen daar waar het gaat om eigen beeldcreaties, programmeringen, teksten, beeldconcepten e.d..

8. Het is de wederpartij toegestaan om voor het dagelijks gebruik van de website, binnen de met de gebruiker schriftelijk overeengekomen grenzen, wijzigingen in de inhoud van de databases, achterliggende pagina’s en de boomstructuren aan te brengen.

9. Het is de wederpartij niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker een variant of afgeleide van het ontwerp te maken of (elementen van) het ontwerp binnen andere ontwerpen of werken toe te passen of te gebruiken.

10. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 22, vindt de definitieve oplevering van de website niet later plaats dan het tijdstip van publicatie van de website op de tussen partijen overeengekomen domeinnaam, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

11. Het is de wederpartij niet toegestaan de website tijdens de in artikel 22 bedoelde testperiode openbaar te maken.

12. Indien de gebruiker adviseert om een bepaalde provider of andere dienstverlener ten behoeve van het functioneren van de website in te schakelen, is de gebruiker niet aansprakelijk indien deze dienstverlener tekortschiet in zijn verplichtingen.

13. Het dataverkeer gerelateerd aan het websitebezoek is gelimiteerd conform hetgeen ter zake schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

Artikel 28: Garantie ten aanzien van de website

1. De gebruiker zal gedurende een periode van 1 maand na implementatie eventuele gebreken in de website herstellen voor zover deze gebreken gelegen zijn in het - door toedoen van de gebruiker - niet voldoen aan de schriftelijk overeengekomen specificaties.

2. Indien er schriftelijk een acceptatietest, zoals bedoeld in artikel 22 van deze algemene voorwaarden, is overeengekomen zal de gebruiker, in afwijking van hetgeen in lid 1 van dit artikel is omschreven, gedurende een periode van 14 dagen na afloop van de testperiode dergelijke gebreken in de website herstellen, voor zover deze gebreken samenhangen met wijzigingen c.q. verbeteringen die tijdens de testperiode zijn aangebracht.

3. De wederpartij dient de gebruiker schriftelijk van de eventuele gebreken op de hoogte te stellen.

4. De gebruiker behoeft geen gebreken te herstellen indien deze zijn veroorzaakt door de wederpartij zelf, door namens of door de wederpartij ingeschakelde derden of door gewijzigde omstandigheden, waarvan de gebruiker ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet wist of behoorde te weten.

Artikel 29: Webservice

1. Bij de uitvoering van de overeenkomst waarbij de gebruiker aan de wederpartij zogenaamde hostingservices verleent, gelden een aantal regels. Zowel de gebruiker als de wederpartij zullen zich aan deze regels houden. Indien de wederpartij 1 of meerdere regels overtreedt en - ondanks herhaald schriftelijk verzoek daartoe - de overtreding laat voortduren, is de gebruiker gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden of de uitvoering ervan op te schorten. Een en ander, onverminderd het recht van de gebruiker eventuele schadevergoeding te vorderen. De gebruiker behoudt bovenal het recht op betaling van de volledige overeengekomen prijs.

2. Wanneer de wederpartij niet onverwijld gehoor geeft aan een verzoek van de gebruiker, om de overtreding van de regels te staken en gestaakt te houden, heeft de gebruiker tevens het recht om de wederpartij definitief uit te sluiten van de hostingservices, zonder dat de gebruiker jegens de wederpartij schadeplichtig wordt.

3. Het is de wederpartij niet toegestaan om:

a. zich te gedragen in strijd met de netetiquette;

b. inbreuk te plegen op intellectuele eigendomsrechten van derden;

c. informatie te verspreiden, toegankelijk te maken en/of aan te bieden met een pornografische inhoud waaronder mede begrepen webpagina’s met pornografische afbeeldingen, banners die reclame maken voor andere webpagina’s met een dergelijke inhoud of de distributie van toegangscodes voor voornoemde websites;

d. zich bezig te houden met het zogenaamde ‘hacken’, waaronder het zich ongeautoriseerd toegang verschaffen tot computersystemen, software en/of data van derden;

e. reclame, berichten en/of meningen te verspreiden op een manier die kan worden aangemerkt als ‘spamming’;

f. via de dienstverlening van de gebruiker aan te sporen tot dan wel zich bezig te houden met illegale activiteiten c.q. activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor de server van de gebruiker dan wel voor enige andere server aangesloten op het internet, waaronder verwijzingen naar c.q. het aanbieden van zogenaamde ‘pirated’ software, ‘hacker’-programma’s, -archieven of ‘warez’-sites;

g. zich op een andere wijze schuldig te maken aan enig strafbaar feit, waaronder mede begrepen het verspreiden en toegankelijk maken van informatie die in strijd is met de openbare orde of de goede zeden dan wel discriminerend van aard is;

h. zich onrechtmatig te gedragen jegens de gebruiker en/of derden.

4. De wederpartij vrijwaart de gebruiker ter zake eventuele aanspraken van derden die verband houden met de manier waarop de wederpartij gebruik maakt van de door de gebruiker geleverde hostingservices.

5. De wederpartij zal zich onthouden van het oneigenlijk gebruik van de naam van de gebruiker, onverminderd het recht van de gebruiker om het behoud van zijn copyright in beeld te brengen en te houden op informatiedragers die door de wederpartij uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst op het internet worden gebruikt.

6. De gebruiker is voor zijn dienstverlening mede afhankelijk van het internet, zijn serviceprovider en zijn telecommunicatieleveranciers. De daarop betrekking hebbende beschikbaarheid c.q. toegankelijkheid ligt buiten de invloedsfeer en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

7. In verband met hetgeen in het vorige lid van dit artikel is opgenomen, kan het voorkomen dat de beschikbaarheid van het internet niet volledig is. Onder volledig wordt verstaan 24 uur per dag, 7 dagen per week.

8. De overeengekomen webservice wordt verleend voor een periode van 12 maanden. Deze termijn wordt telkens stilzwijgend voor een zelfde periode verlengd, tenzij één der partijen de overeenkomst uiterlijk 2 maanden voor het aflopen van deze termijn schriftelijk heeft opgezegd. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 30: Domeinnaam

1. De gebruiker verzorgt de registratie en de aanmelding voor het gebruik van de domeinnaam voor de ontwikkelde website.

2. Na betaling door de wederpartij van al hetgeen aan de gebruiker is verschuldigd, zal de domeinnaam op naam worden gezet van de rechthebbende. De rechthebbende is verplicht te handelen overeenkomstig de rechten en plichten van de instantie waarbij de domeinnaam is ingeschreven.

3. De gebruiker draagt zorg voor de bereikbaarheid en aanwezigheid op het internet onder de beschikbare domeinnaam.

4. De domeinnaam kan eventueel gekoppeld zijn aan een serverruimte, bedoeld voor de plaatsing van een website of representatie van de wederpartij.

5. De domeinnaam wordt voor 12 maanden geregistreerd. Deze termijn wordt telkens stilzwijgend voor een zelfde periode verlengd, tenzij één der partijen de overeenkomst uiterlijk 2 maanden voor het aflopen van deze termijn schriftelijk heeft opgezegd. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.


 

Datum: 16 november 2009

Play

bekijk de demo

volgende
Pijltje_next